قانون تشکیل شرکت

ماده ۱- به منظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای خدماتی هماهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی مهندسی و به قصد تأمین و تعمیم خدمات تجهیزات ساختمانی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت آفاق تجهیزات آزمابش (سهامی خاص) که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به بخش خصوصی است و تمام وظایف و اختیارات شرکت مذکور در امور تجهیزات ساختمان سازی به آن تفویض می‌شود.
ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۳- سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال است که به 10 میلیون سهم یکصد ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به شرکاء خواهد بود.
تبصره ۱- شرکاء باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه محمع عمومی فوق العاده پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید.
تبصره ۲-از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهایNDT است به کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه به تشخیص شرکاء، به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.
تبصره ۳- شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به شرکاء را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکزNDT را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط شرکت آفاق در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید.
الف- اموال منقول و غیرمنقول، تأسیسات و لوازم مربوط به شرکت که متعلق به شرکت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت مذکور یا امور تسویه برحسب مورد، براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.
ب- در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.
ماده ۴- وظایف شرکت بشرح زیر است:
۱- بررسی و مطالعه در جهت شناخت هرچه بیشتر نیازهای پروژه های NDT و تأمین آنها
۲- تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به‌ منظور انجام خدمات NDT بر روی سازه های فلزی در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.
۳- تاسیس، تجهیز و گسترش واحدهای NDT و بهره‌برداری از آنها.
۴- ذایجاد و گسترش خدمات NDT به ویژه در مناطق شهرستانها که دسترسی به امکانات محدود است
۵- تهیه طرح و انتشار مجلات NDT برای کسب اگهی های بیشتر افراد، که هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران،در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل کشور با استفاده از زبان خاص پروژه ای و قبول اشتراک آن.
۶- صدور اجازه استفاده از کالا های خاص در امور تستهای غیر مخرب و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.
۷- واگذاری نمایندگی های استانی و شهرستانی .
۸- ایجاد سیستم آن لاین توزیع تجهیزات
۹- قبول سفارش کالاهای خاص درحد متعارف مبادلات در مقابل پیش پرداخت بها.
۱۰- قبول سفارشات ساخت
۱۱ – بررسی، تنظیم و حفظ رابطه پروژه ها در تدوین دستورالعملها و توصیه‌ها، انجمن های مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی پروژه ها
ماده ۵- کلیه کارکنان امور اجرائی شرکت به پروژه ها منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنابر تقاضای شرکت و موافقت به شرکت منتقل خواهند شد، وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان براساس مقررات استخدامی شرکتهای خصوصی تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.