اساسنامه شرکت

آگهی تاسیس شرکت آفاق تجهیزات آزمایش سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ  1387/11/01 تحت شماره 340658 و شناسه ملی 10103875466 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1387/11/01 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

1-موضوع شرکت:

طراحی و تولید و ساخت و نصب و مشاوره کنترل فنی در پروژه های عمرانی و صنعتی، پزشکی و کشاورزی، انجام  آزمایشات غیر مخرب (ان-دی-تی) بر روی کالا و قطعات صنعتی و مشارکت و ایجاد ارتباط و همکاری فنی تجاری با شرکتهای داخلی و خارجی اخذ و ارائه نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی و انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و صنعتی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش های دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی  داخلی یا خارجی.

2-مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

3-مرکز اصلی شرکت:

1-3-استان تهران – شهر تهران – خ امیر آباد شمالی – خ 14 پ35

4-سرمایه شرکت:مبلغ،1.000.000.000 ریال منقسم به ده میلیون سهم 100ریالی

5-اولین مدیران شرکت:

1-5- آقای ابوالفضل بهداری به سمت رئیس هیئت مدیره .

2-5-خانم خدیجه سلطان کاظمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5-خانم فریبا بهداری به سمت عضو هیئت مدیره.

4-5-آقای ابوالفضل بهداری به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6-دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته- بروات- قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

7-اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه می باشد.

8-بازرس اصلی و علی البدل :

1-1-خانم سیده زهره جمالی به عنوان بازرس اصلی .

2-2-خانم زهره رحمتی به عنوان بازرس علی البدل.

بخش اول

نام-موضوع-مدت ومرکز اصلی شرکت

ماده 1) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت آفاق تجهیزات آزمایش

ماده 2) موضوع شرکت عبارت است از:

     طراحی و تولید و ساخت و نصب و مشاوره کنترل فنی در پروژه های عمرانی و صنعتی، پزشکی و کشاورزی، انجام  آزمایشات غیر مخرب (ان-دی-تی) بر روی کالا و قطعات صنعتی و مشارکت و ایجاد ارتباط و همکاری فنی تجاری با شرکتهای داخلی و خارجی اخذ و ارائه نمایندگی از و به شرکتهای داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری و صنعتی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش های دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی.

ماده 3)مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده 4)مرکزاصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت :تهران-خ امیر آبادشمالی –خ 20-پ 57-کد پستی:1439983761

بخش دوم

سرمایه سهام

ماده 5)سرمایه

سرمایه نقدی شرکت:مبلغ 1.000.000.000 ریال

ماده6)پرداخت مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد.

و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7)اورا ق سهام

کلیه سهام شرکت بانام است .اوراق ُسهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده  26لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماده 1247 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده 8)گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده 9)غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده 10)انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره.

نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضرشده نقل و انتقال را گواهی نمایند.نقل و انتقال سهام با نام بدون تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده 11)مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده 12)کاهش یا افزایش سرمایه

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لازم