آموزش

شرکت آفاق تجهیزات آزمایش متعهد است آموزش دستگاههای خریداری شده از این شرکت را توسط کارشناسان آموزش دیده را انجام دهد و همچنین کلیه مسائل در خصوص حفظ و نگهداری دستگاه و همچنین برخی از نکات مربوط به تعمیر و نگهداری دستگاه را به کارشناسان دستگاه آموزش دهد. لذا با توجه به حجم بالای تجهیزات قبل از آمدن با دفتر مرکزی بخش آموزی هماهنگی های لازم را مبذول فرمائید
همچنین این شرکت به طور مقطعی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و یا خصوصی در خصوص معرفی دستگاه های ارائه شده توسط این شرکت و همچنین نحوه استفاده کاربردی دستگاه را می نماید.
تلفنهای هماهنگی: 3- 88339071 – 021