تماس با دفتر مدیریت عملکرد

دفتر مدیریت عملکرد و کیفیت

زیستن در جهانی که سراسر پیوند و ارتباط است ، نقش ارتباطات را بیش از پیش اهمیت بخشیده است .روابط عمومی به ارتباط جهت شناخت منافع ، علایق ، آرزوها و انتظارات و ویژگیهای فرهنگی کارکنان

داخلی و مرتبطین خارج از شرکت می پردازد.این امر زمینه ساز تصمیم گیری صحیح ، دقیق و تنظیم سیاستهای کلان راهبردی شرکت است .روابط عمومی شرکت آفاق تجهیزات آزمایش در راستای مسئولیت خود می کوشد

تا با برقراری ارتباط ، تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سروکار دارد به دست آورد . دریافت اطلاعات و نشرآن از مهمترین عملکردهای روابط عمومی است که چهره و اعتبار شرکت را نزد مشتریان و مخاطبان افزون می کند .

از سوی دیگر نیاز و خواسته خریداران و پیام مخاطبان را به تولید کننده باز خورد می دهد .روابط عمومی در حقیقت شبکه هوشیار و بانک اطلاعات ، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و

عام و با نگرشها و تمایلات و عادات و سلایق متفاوت است و باید خصلتهایی چون قانون مداری ، نظم ،شجاعت ، ابرازعقیده ، تحمل شنیدن آرای مخالفان ، احترام به حقوق فردی و اجتماعی دیگران را رشد و توسعه دهد.

روابط عمومی شرکت آفاق تجهیزات آزمایش از طریق بسترهای ارتباطی شناخته شده و با به کارگیری ابزار و فن آوری روز ، سعی در انتقال پیام مفاهیم می نماید .
آدرس پستی: تهران، خیابان کارگر شمالی ، نبش خیابان دهم ، برج امیر طبقه چهارم واحد 402، دفتر روابط عمومی شرکت آفاق تجهیزات آزمایش

اطلاعات تماس

تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان چهاردهم، پلاک ۳۵ طبقه اول

صدای مشتری: 19 93 33 88 21 (0)0098

تلفن : 3 – 71 90 33 88 21 (0)0098

مدیریت عملکرد