تماس با

معاونت خدمات فنی و مهندسی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان چهاردهم، پلاک ۳۵ طبقه اول

۳ – ۷۱ ۹۰ ۳۳ ۸۸ ۰۲۱

۲۰ ۹۳ ۳۳ ۸۸ ۰۲۱